Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Maaike Enthoven sportdiëtist en haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten, patiënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, danwel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Maaike Enthoven sportdiëtist inroepen.

2. Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld voor 2023.

2.1 Individuele begeleiding

De consulttijd bestaat uit directe en indirecte tijd. De indirecte tijd is de tijd die de sportdiëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en registratie van de gegevens. Na het intake gesprek krijgt de verwijzer een beginrapportage en na het laatste consult een eindrapportage. Indien nodig worden er tussentijdse rapportages opgesteld.
Wanneer voor een van de pakketten wordt gekozen dient dit door de klant voorafgaande of tijdens het intake gesprek kenbaar gemaakt te worden zodat de korting berekend kan worden. De klant dient het betreffende pakket voorafgaande aan het eerstvolgende adviesgesprek middels overboeking te betalen. Het bedrag moet op rekening van Maaike Enthoven sportdietist staan vóór het eerstvolgende adviesgesprek. 
Type consult
Tijd
Tarief
Intake dieetadvies algemeen, zonder berekeningen                    5 kwartier 105
Screening DTD 1 kwartier 21
Vervolgconsult standaard 2 kwartier 21
Vervolgconsult lang 3 kwartier 63
Meet consult groei- en ontwikkeling (met maturity offset bepaling) 2 kwartier 42
Meet consult lichaamstype (somatotype) bepaling d.m.v. ISAK meting inclusief uitgewerkt verslag per mail 3 kwartier 63
Uitwerktijd per kwartier 21
Telefonisch/online consult per kwartier  21
Toeslag huisbezoek   20
     
Pakketten sportvoedingsadvies en leefstijl
   

Pakket Brons: Basis sportvoedingsadvies 

Een must voor elke sporter is een goede afstemming van je dagelijkse voeding op jou sport.
Dit pakket bestaat uit:

 • intake van 75 minuten inclusief metingen van lengte en gewicht gecombineerd met groeimetingen of lichaamssamenstelling metingen d.m.v. bio impedantie en huidplooimetingen. Een rapport van de bio impedantie meting ontvang je per mail.
 • berekeningen van de geschatte energiebehoefte en energie inname. Controle van verdeling van brandstoffen en bouwstoffen en check onvolwaardigheden in de huidige voeding.
 • een persoonlijk voedingsadvies met documentatie die je helpt te leren wat de beste variatiemogelijkheden zijn passend bij jou doelen wordt opgesteld. Om je hiermee goed op weg te helpen wordt het op maat gemaakte advies in een vervolgconsult van een half uur doorgesproken en toegelicht (dit kan telefonisch of op locatie).
 • en een evaluatie consult van een half uur waarin de metingen herhaald worden en besproken wordt hoe de praktische toepassing van het advies is verlopen. Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen op de beste manier bereikt worden wordt met elkaar besproken of eventuele aanpassingen nodig zijn. 
4,25 uur 262

Pakket Zilver: Combinatie van pakket Brons + gepersonaliseerd voedingsadvies voor-, tijdens- en na trainingen en wedstrijden

Naast je basisvoeding ga je ook aan de slag met vocht- en (sport)voeding inname rondom trainingen en wedstrijden. 
Dit pakket bestaat uit:

 • alles uit pakket Brons én:
 • je gaat jou persoonlijke vochtverliezen bepalen. Je ontvangt duidelijke instructies voor het verzamelen van jou gegevens. 
 • zodra je voldoende gegevens hebt verzameld, stuur je deze op en wordt er een op maat gemaakt advies voor je uitgewerkt die is afgestemd op jou sport, je trainingsdoeleinden en product voorkeuren. Met een vooropgezet plan voor je vocht- en voeding inname rondom je trainingen en wedstrijden bereik je de beste resultaten. 
 • in een consult van een half uur worden de adviezen toegelicht. 
 • en een evaluatie consult voor het bespreken van de praktische toepassing van de adviezen
6 uur 390
Pakket Goud: Begeleiding sportvoeding half jaar 
Wanneer je het beste resultaat wilt, dan zul je jezelf moeten 'trainen' om de opgedane kennis daadwerkelijk goed toe te passen en aan te wennen. 
Dit pakket bestaat uit: 
 • alles uit pakket Zilver aangevuld met:
 • 2 extra evaluatie consulten van een half uur (telefonisch of op locatie).
 • én 1 somatotype bepaling consult met verslag per mail. 
7,75 uur 537
Pakket 10 weken challenge
Dit pakket bestaat uit: 
 • intake waarin doelen besproken worden en nul metingen gedaan worden. Online/telefonische intake ook mogelijk. 
 • gewicht, lengte, lichaamssamenstelling metingen met bio impedantie meting waarvan je een rapport per e-mail ontvangt.
 • wekelijks ontvang je een nieuw weekmenu met recepten (vegetarisch ook mogelijk). 
 • 4 evaluatie consulten op locatie of online/telefonisch. 
3,25 uur 254

2.2 Overige diensten

Onderstaande diensten worden altijd op maat gemaakt en afgestemd op de doelgroep en de vraag van de opdrachtgever. Prijzen kunnen vrijblijvend opgegeven worden door middel van een offerte.

Presentaties en voorlichting vraag offerte aan
Begeleiding teams en ploegen          vraag offerte aan
Maaltijdvoorziening vraag offerte aan
Kookworkshop vraag offerte aan

3. Vergoedingen

3.1 Basisverzekering

Er wordt 3 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering vergoed. Dieetadvisering omvat voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. De zorgverzekeraars werken met een standaard uurtarief van ongeveer 70-75 euro. Raadpleeg zelf uw verzekeraar wanneer u wilt weten welk tarief uw verzekeraar vergoed. Voedingsadvies is voorlichting zonder medisch doel en zal derhalve niet vanuit de basisverzekering vergoed worden.

3.2 Aanvullende verzekering

Wanneer meer dan 3 uur dieetbegeleiding gewenst is, kan dit soms ook geheel of gedeeltelijk via een aanvullende verzekering vergoed worden. Ook wordt in sommige aanvullende pakketten voedingsadvies of voedingsvoorlichting vergoed. Raadpleeg zelf uw polis of u in aanmerking komt voor deze aanvullende verzekering.

3.3 Directe toegankelijkheid diëteketiek

Per 1 augustus 2011 is de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) ingevoerd. Dit houdt in dat u zonder verwijsbrief van een arts of specialist een afspraak kunt maken met de diëtist. De diëtist is verplicht voorafgaand aan het intake gesprek eerst een screening uit te voeren van 15 minuten. Hieruit kan blijken dat er alsnog een verwijsformulier nodig is van de arts. Wanneer er wel gestart mag worden met de behandeling rapporteert de diëtist de huisarts over de bevindingen van deze screening. Een aantal zorgverzekeraars kiest ervoor behandeling door de diëtist zonder verwijzing niet te vergoeden. In dit geval is een verwijsbrief van een (huis)arts of specialist nodig om de behandeling vergoed te krijgen. Raadpleeg uw eigen polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

3.4 Eigen risico

Sinds 1 januari 2008 geldt een eigen risico voor ziektekosten. In 2023 bedraagt het verplichte eigen risico €385,-. Dit betekent dat de eerste €385,- voor eigen rekening zijn en de zorgverzekeraar verhaalt dit op de klant. De diëtist valt onder het eigen risico. Tot 18 jaar wordt er geen eigen risico gerekend. Vanaf 18 jaar en ouder zal de zorgverzekeraar de ingediende factuur eerst van het eigen risico afhalen. Vanaf januari 2017 kunnen verzekeraars er voor kiezen om dieetadvies voorgeschreven door een arts of diëtist niet onder het eigen risico te laten vallen. Raadpleeg zelf uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar wanneer u hier meer informatie over wilt.

4. Declaratie

De opdrachtgever ontvangt de factuur en stuurt deze zelf op naar de verzekeraar. Maaike Enthoven Sportdiëtist is onafhankelijk en sluit derhalve geen contracten af met verzekeraars. Afhankelijk van uw verzekeraar en uw polis verschilt de vergoeding voor de dieetadvisering. Raadpleeg zelf uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor informatie over vergoedingen.

5. Betaling

Maaike Enthoven sportdiëtist hanteert een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum. Wanneer één van de pakketten wordt afgenomen dient het totaalbedrag vóór het eerste vervolgconsult dat na het intake volgt op rekening te staan van Maaike Enthoven sportdietist. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde periode, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering inrekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden mede verstaan de kosten voor incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

6. Verhindering en annulering

Indien de opdrachtgever verhinderd is een gemaakte afspraak na te komen, dient dit uiterlijk 24 uur van te voren (weekenden en feestdagen niet meegerekend) doorgegeven te worden per telefoon. Bij verhindering op een dag volgend op een weekend of op een erkende feestdag(en) gaat de termijn van 24 uur in op de laatste voorafgaande normale werkdag. Een afspraak op maandag dient daarom voor 17:00 uur op de voorafgaande vrijdag telefonisch te worden afgezegd. Wanneer de verhindering of annulering later wordt doorgegeven of u bent zonder afbericht niet op de afspraak verschenen, zal het consult in rekening worden gebracht. De factuur van een gemiste afspraak ontvang je persoonlijk. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

7. Beëindiging

Beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de opdrachtgever. De diëtist kan de behandeling eenzijdig beëindigen, indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

8. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. Maaike Enthoven sportdiëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de diëtist.

9. Klachten

In geval van eventuele klachten, is het van belang deze eerst kenbaar te maken en te bespreken met de diëtist. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website van Klachtenloket paramedici; www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx 
U kunt het klachtenloket ook per mail of telefonisch bereiken: 030-3100929 (maandag en vrijdag tussen 09:00-12:30 uur) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

10. Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Maaike Enthoven sportdiëtist handelt conform deze wet. Alles wat met de opdrachtgever wordt besproken, zal vertrouwelijk worden behandeld. Overeenkomstig de gangbare praktijk zal de diëtist de arts/verwijzer rapporteren over de voortgang en de inhoud van de behandeling, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

11. Wijziging van algemene voorwaarden en tarieven

Maaike Enthoven sportdiëtist is gerechtigd de Algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar worden de tarieven herzien en aangepast. De wijzigingen treden per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar in werking en zijn ook van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten van opdrachtgevers voor diensten anders dan individuele begeleiding.

12. Materialen

De diëtist ondersteunt uw behandeling met schriftelijke adviezen en er kan worden gebruikt gemaakt van ondersteunend voorlichtingsmateriaal dat aan u wordt verstrekt. Maaike Enthoven sportdiëtist is de enige met het copyright op de eigen materialen van Maaike Enthoven sportdiëtist. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van Maaike Enthoven sportdiëtist te vermeerderen en/ of aan derden te verstrekken mits u hier toestemming voor heeft verkregen van Maaike Enthoven sportdiëtist.